תקנון בית הספר

*** בהלימה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך

תפקיד בית-הספר הוא לאפשר לכל תלמיד רכישת ערכים, ידע ומיומנויות בהתאם ליכולתו.
על התלמיד מוטלת האחריות ללמידה, ועל המורה מוטלת האחריות ליצירת התנאים ולמיצויה.
עמידה בחובות מכל הסוגים היא חלק בלתי נפרד מהאווירה בבית-הספר.
מטרתו של התקנון להגדיר באופן ברור את נורמות ההתנהגות בבית-הספר ולתת כלים לאכיפתו. תקנון ההתנהגות מחייב את התלמידים בכל פעילות בין כתלי בית-הספר ומחוצה לו.

1. ימי הורים וחלוקת תעודות

א. בסיום שליש א' וב' יחולקו תעודות לכלל התלמידים בנוכחות ההורים. בימים אלה יוכלו ההורים והתלמידים לפגוש גם את המורים המקצועיים.

ב. בסוף שנת הלימודים יחולקו תעודות לתלמידים ללא נוכחות ההורים, למעט מקרים מיוחדים (עפ”י החלטת המועצה הפדגוגית), בהם יוזמנו ההורים לפגישה עם מנהלת החטיבה או עם מנהלת ביה”ס.

ג. העתק התעודה יתויק בתיק האישי של התלמיד.

2. הופעה

א. תלבושת אחידה

– תלבושת אחידה היא חובה לאורך כל השנה, מ – 1.9.16 עד 20.6.17.

– התלבושת כוללת חולצה ו/או מיזע (סווטשרט) שעליהם מוטבע סמל ביה”ס בהדפסה בלבד.

– אין לגזור את חולצת התלבושת בשום צורה שהיא.

– על החולצה לכסות את קו החגורה של המכנסיים.

– אין לבוא במכנסיים הקצרים מקו הברך. (בנים ובנות)

– לכל הטקסים הבית ספריים יש להגיע בחולצה לבנה.

– אין להגיע לביה”ס בכפכפי גומי.

– תלמידי חט”ע מחוייבים להגיע לכל התיגבורים, בחינות המתכונת והבגרות בתלבושת מלאה (גם אחרי 20/6).

אכיפה : תלמיד ללא תלבושת ביה"ס יורחק מהשיעורים. היעדרות זו תיחשב היעדרות בלתי מוצדקת.

ב. הופעה חיצונית :

– חל איסור על תספורת חריגה ו/או צבע שיער חריג (אדום, ירוק, סגול וכו’). כובע אינו פתרון להסתרת שיער צבוע.

– בחט”ב הגעה לביה”ס בשפתון ובלק לציפורניים תותר בצבע שקוף בלבד.

אכיפה : תלמיד שיימצא בבית הספר בהופעה הסותרת את האמור לעיל יטופל משמעתית וישוב לכיתה רק בהופעה הולמת.

3. התנהגות

א. איחורים

– יש להגיע לבית הספר בזמן.

– במהלך יום הלימודים בהישמע הצלצול לתחילת השיעור, על התלמיד להכנס לכיתה בזמן.

אכיפה:

– איחור לשיעור ירשם ביומן המורה, הנתונים יועברו ע”י המורה לתוכנת ה”משוב”.

– בחט"ע 3 איחורים משמעם חיסור בלתי מוצדק.

– לאחר 5 איחורים (המידע מהמשוב): שיחה בין המחנך לתלמיד, הודעה להורים ודיווח לתיק האישי.

– מהאיחור ה- 6 יושעה התלמיד. השעיה זו תוביל להורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

ב. היעדרויות

– יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.

– חל איסור על יציאת תלמידים לחו”ל בזמן הלימודים, מלבד מקרים חריגים שבהם על הורי התלמיד לקבל אישור מהפיקוח במשרד החינוך. (התלמיד לא יהיה זכאי להבחן במועד מיוחד).

אכיפה:

במקרה של העדרויות ו/או איחורים חוזרים:

– השלמת שעות אלו בפעילות למען ביה”ס.

– השלמת חומר הלימודים.

– בכיתות יוד-י”ב: הורדת ציון על פי “שיטת המנות”.

– עירוב גורמים נוספים בבית הספר: רכז /ת שכבה, יועצת, מנהלת.

– ביקור בית

-דיווח לקצין ביקור סדיר.

ג. לוח המבחנים יפורסם בכל תחילת שליש באתר ביה"ס. לא תיערך בכיתה יותר מבחינה אחת ביום. ולכל היותר שלוש בחינות בשבוע. תלמיד שנעדר מביה"ס בשעות שלפני הבחינה (במועד א' או במועד ב') או ביום שלפניה ללא אישור רפאי המצדיק את ההיעדרות, בחינתו לא תיבדק וציונו יהיה אפס.

שיטת המנות :
א. בחוזר מנכ"ל ס"ח/8 (א), אפריל 2008 משתקפת התפיסה שהנוכחות הסדירה היא חלק מהלמידה ויש לכלול את מספר ההיעדרויות והחיסורים של כל תלמיד בכל מקצוע בחישוב הסופי של הציונים בכל גיליון הערכה ובציון הבית ספרי המסכם. החל משנת הלימודים תשע"ב פועלת "שיטת המנות" בבית הספר.

ב. מטרתה של "שיטת המנות" הינה להעלות את רמת האחריות האישית של כל תלמיד ביחס לנוכחותו בבית הספר ולתגמל את התלמידים.

ג. מהי "מנה"- "מנה" פירושה מספר השיעורים בשבוע במקצוע. לדוגמה: במקצוע הנלמד בהיקף של 5 שעות שבועיות תוגדרנה 5 שעות כ"מנה" אחת. *3 איחורים מוגדרים כשעת חיסור אחת.

ד. אופן חישוב ה"מנות" – בכל מקצוע בנפרד יוערך התלמיד כדלהלן:

ה. תלמיד שנעדר מעל " מנת היעדרות" ציונו המשוקלל יופחת ב-5 נקודות.

ו. תלמיד שצבר מעל שתי "מנות היעדרות" ציונו המשוקלל יופחת ב-7 נקודות וכן הלאה.

ז. היעדרות ממבחן תחשב כהיעדרות משיעור ותחושב במניין "המנות".

ח. השעית תלמיד בשל בעיית משמעת תחשב במניין "המנות".

ט. היעדרות בלתי מוצדקת מפעילות חברתית דינה כהיעדרות משיעור.

מהי היעדרות מוצדקת על פי שיטה זו?
א. השתתפות בפעילות בית ספרית מיוחדת. פעילות בנבחרת ספורט, פעילות במגמה, ומועצת תלמידים. יש ליידע את המורה המלמד על היעדרותו הצפויה ולהציג אישור מבעל התפקיד על-כך.

ב. היעדרות בשל עזרה לקהילה. פעילות בתנועת נוער או מועצת הנוער העירונית, בתנאי שהתקבלה בקשה מראש ואושרה ע"י המנהלת.

ג. אשפוז בבית חולים או מחלה ממושכת, (באישור רופא בלבד) במקרה שכזה על ההורים לידע על כך את המחנך.

ד. זימון ללשכת גיוס או מבדקים לצבא, על התלמיד להציג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב זימון.

ה. היעדרות בשל אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה – שבוע ימים.

ו. היעדרות בשל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה – יום אחד.

ז. היעדרות בשל מבחן תיאוריה אחד ומבחן מעשי אחד בנהיגה. יש להציג בפני המחנך.

ח. היעדרות בשל מפגשים לקראת שנת שירות (שני מפגשים).

ט. כל היעדרות אחרת אינה מוצדקת והחיסורים יחושבו במכסת השעות.

ד. כללים להתנהגות בזמן שיעור

– ישיבה במקום

– הבאת ציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק

– הקשבה ולמידה

– השתתפות בשיעור ברשות המורה ובאופן מכבד

– מילוי מטלות הניתנות בשיעור

אכיפה:

– רישום במזכירות בסעיף “התנהגות”. (במקביל, המורה ירשום את ההפרעה בתוכנת המשוב).

– לאחר 3 הרשמות: שיחת בירור עם המחנך.

– לאחר 4 הרשמות: דיווח להורים ע”י המחנך.

– במקרים חוזרים:

1. העברה לכיתה מקבילה ע”י הרכזת (בתיאום עם המורה) לשיעור או שניים.

2. השעיה בתוך ביה”ס למספר ימים על פי שיקול דעתו של המנהל, בהשגחת מבוגר ובהתאם לאפשרויות של ביה”ס בליווי מטלה לימודית. באחריות התלמיד להשלים את החומר שנלמד בהיעדרו.

3. הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

– במקרים חמורים של הפרעה בזמן שיעור:

1. השעיה מבית הספר על פי שיקול דעת המנהל.

2. העברה לכיתה אחרת באופן קבוע על פי החלטת המועצה הפדגוגית.

ה. ציות להוראות של צוות בית הספר

– יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בבית הספר.

– על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי, גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן, מורה ממלא מקום או עובד מנהלה.

אכיפה:

– רישום במזכירות בסעיף “התנהגות”.

– שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה.

– יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

– דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה.

– העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר (פחות מיום לימודים) בתיאום עם המורה.

– ריתוק בזמן ההפסקה או השארה בבית הספר לשעות לימוד נוספות בכיתה אחרת.

– השעיה בתוך בית הספר למספר ימים על פי שיקול דעתו של המנהל, בהשגחת מבוגר (מורה בשעות פרטניות, אב בית וכו’) ובליווי מטלה לימודית.

– השעיה מחוץ לבית הספר (במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד-פעמי).

– במקרים חוזרים הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

– במקרים של אי-ציות מתמשך לצוות החינוכי: המלצה להעברה לבית ספר אחר.

ו. איסור השימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (טלפונים ניידים, מצלמות, אייפודים וכו’)

– כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור אסורה (מלבד בקשה של המורה). בזמן בחינות אסור בהחלט השימוש בטלפונים ניידים. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.

– צילום בזמן שיעור (בכל אמצעי טכנולוגי שהוא) אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה”ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.

– מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה”ס (פרט לסכנת הקרינה, המכשירים משמשים יעד לגנבות, למסחר ובאופן עקיף לאלימות בבית הספר). בכל מקרה של הבאת המכשיר יש ליידע את התלמידים ואת הוריהם כי ביה”ס אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו. כמו כן ביה”ס לא יוכל להתערב בפתרון בעיית הגניבה. במקרה כזה התלמיד רשאי להגיש תלונה במשטרה. הנהלת ביה”ס רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות. בכל מקרה תהיה המדיניות הבית-ספרית בהלימה להנחיות לעיל.

– השמעת מוסיקה בביה”ס ממכשיר נייד כלשהו אסורה בהחלט (כולל בהפסקות). שימוש באוזניות אישיות מותר מחוץ לשיעור בלבד.

– חל איסור על הטענת טלפונים ניידים במהלך יום הלימודים בחדרי הכיתות.

– שימוש בטלפון ניד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של

תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או אינטרנט) אסורים בהחלט.

אכיפה:

– הפקדת המכשיר במזכירות ביה”ס או בחדר המנהל במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו לידי הורי התלמיד בלבד.

– הזמנת ההורים ודיווח לתיק האישי.

– במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים וכדומה) ענישה בהתאם להחלטות ביה”ס על הפרות משמעת, לרבות כתיבת עבודה בנושא.

ז. שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

– יש להקפיד על סביבת למידה נקיה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו.

– יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.

אכיפה:

– שיחת בירור

– יידוע ההורים ודיווח לתיק האישי

– עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה

– במקרים חוזרים הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”

– הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום

– במקרה של אי הסכמה לתשלום שלא מסיבות כלכליות: התייעצות בית-ספרית, הזמנת ההורים ודיון סביב ההתנגדות עם אפשרות לתביעה משפטית במקרה של סירוב.

ח. השתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

– ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ-בית-ספריות היא חלק מתכנית החובה של ביה”ס.

– הנוכחות וכללי ההתנהגות בכל פעילויות בית הספר מחייבים, ויש להקפיד עליהם הקפדה יתרה.

אכיפה:

– שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בעל-פה.

– יידוע ההורים ואזהרה בכתב.

– דרישה להסבר ולעשייה מתקנת (למשל, סיוע בהכנת הטקס הבא).

– הזמנת ההורים לשיחה.

– דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא.

– במקרים חוזרים: הורדת ציון בתעודה בסעיף התנהגות/בציון בחברה.

– הורדת מנות במקצוע שהיה אמור להילמד בשעת הפעילות.

– דרישה לפעילות למען הקהילה.

– במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

1. התניית השתתפות בסיור או בטיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים לפחות 10 ימים מראש)

2. מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד)

ט. שמירה על טוהר הבחינות

חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

תלמיד שנתפש בהעתקה, בחינתו תיפסל וציונו יהיה אפס. כמו כן יורד לו ציון בהתנהגות.

אין לאפשר בחינה חוזרת לאחר פסילת בחינה.

יש לדווח להורים בכתב או טלפונית וליידע את מחנך הכיתה. העתק המכתב יתויק בתיק האישי.

אכיפה:

– במקרה של אי-שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות פנימיות של בית הספר (שאינן בחינות בגרות):

1. הפחתת נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך, כפי שהוחלט על ידי בית הספר.

2. זימון התלמידים והוריהם לבירור.

3. פסילת הבחינות (מתן ציון אפס) במקרה שהוכחה אי-שמירה על טוהר בחינות, לאחר שנעשה הליך הוגן המאפשר לתלמידים המעורבים לערער על החשד.

4. הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

למורה שמורה הזכות להפעיל שיקול דעת על דרך הטיפול במקרה.

– במקרה של אי-שמירה על טוהר הבחינות במהלך בחינות בגרות התגובה תהיה בהתאם להוראות משרד החינוך.

י. מבחנים מועד ב

– אחת לשבוע יתקיימו בחינות מועד ב’ בחט”ב ובחט”ע על התלמיד להציג אישור על היעדרותו לרכז השכבה, לשם קבלת אישור היבחנות במועד ב’.

– כל תלמיד רשאי לגשת לבחינה במועד ב’ עד פעמיים בשליש ולא יותר מפעמיים בשנה באותו מקצוע.

– אישור הורים על היעדרות מבחינה יתקבל בוועדה למתן אישור למועד ב’ פעם אחת בלבד בשליש. בשאר הפעמים יש להציג אישור רופא על מהות המחלה. כמו כן, התאריך בו ביקר התלמיד אצל הרופא חייב להיות בטווח ההיעדרות שלו מבית הספר.

– בחינה במועד ב’ יכולה להיות בחינה רביעית בשבוע.

– בבחינות במועד ב’ תלמיד לא יוכל לקבל את ההתאמות בדרכי ההיבחנות (בע”פ, הכתבה וכד’), למעט תוספת זמן.

– באחריות התלמיד לעקוב אחר התאריכים לקיום מבחנים במועד ב’.

י"א. בחינות מתכונת ובחינות בגרות-

– מועד סיום הלימודים בחט”ע ייקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך בכפוף למועדי בחינות הבגרות. התלמידים ישוחררו לבתיהם כשהם מצוידים בלוח תגבורים.
לוח התגבורים והשינויים בו ייקבעו בתיאום עם רכז המערכת, והם יתפרסמו באתר.

– יש להחזיר את מבחני המתכונת לפני פרסום ציוני ההגשה הסופיים.

– במהלך לימודיו של התלמיד בבית הספר אין אפשרות לגשת לבחינת בגרות ללא ציון הגשה. ציון זה יהיה מורכב מציוני כל השנה/השנתיים בהן למד התלמיד מקצוע זה. הציון ישקף את עבודתו השנתית הרציפה של התלמיד עד מועד הבחינה, והוא מלווה את התלמיד עד סיום לימודיו בביה”ס.
לפיכך על התלמידים להקפיד על למידה רציפה ורצינית לאורך כל שנת הלימודים.

– תלמיד אשר נוכח בכל השיעורים ותפקד כתלמיד, יקבל 3 נקודות בונוס לציון ההגשה בכל מקצוע. מעבר לכך מורה רשאי להוסיף לתלמיד מספר נקודות על פי שיקול דעתו.

ה. פרסום ציוני ההגשה לתלמיד יהיה לאחר אישור הציונים ע”י הנהלת ביה”ס.
לאחר קבלת האישור באחריות המורה המקצועי להודיע להורי התלמיד שאינו מוגש לבגרות על אי הגשתו לבחינה ולנמק את הסיבות לכך.

ו. התלמיד רשאי לערער על ציון ההגשה שקיבל. הערעור יוגש בכתב למזכירת מנהלת החט”ע.

ז. ניתן להגיש ערעור על ציון ההגשה עד 24 שעות לאחר פרסומו.

ח. אין לפרסם לתלמיד תוצאות בחינות בגרות שהתקיימו בע”פ.

ט. חובה על התלמיד לגשת לכל בחינות הבגרות עפ”י תוכנית הלימודים הבית ספרית באותה שנה.

י. תלמיד שנעדר מבחינת הבגרות ללא אישור מנהלת ביה”ס – המשך לימודיו בביה”ס יועלה לדיון במועצה הפדגוגית.

י"ב. נוהל ערעור על בחינה

תלמיד המבקש לערער על ציונו בבחינה יפנה תחילה למורה המלמד ויציג את עמדתו בכתב. זכותו של התלמיד לערער ערעור נוסף בפני רכז המקצוע. ערעור זה יימסר בכתב לרכז תוך שבוע ממועד החזרת המבחן. בהגשת הערעור על התלמיד להעתיק את הבחינה ככתבה וכלשונה ללא הערות המורה שבדק אותה ולציין בכתב על איזו תשובה/תשובות הוא מבקש להגיש ערעור. הרכז ימסור למורה המלמד ולתלמיד את תוצאות הערעור.

י"ג. מעברים

תלמיד הרוצה לשנות רמת לימוד במתמטיקה ו/או באנגלית יוכל לגשת למבחן מעבר. ההעברה מותנית בעמידה בציון הסף שקבע הצוות ובהמלצתו. בשום מקרה לא יועבר תלמיד בין מקצועות הבחירה/מהקבצה להקבצה/ מקבוצה לקבוצה ללא אישור מנהלת החטיבה. לאחר האישור יש לעדכן את המנב”ס באמצעות המזכירה.

בחט”ע תלמיד יאבד זכאותו למעבר לכיתה י”א או לי”ב אם צבר שלושה שליליים ומעלה ו/או ציונו בהתנהגות “טעון שיפור”.

י"ד . איסור שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו

– יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב, לפי הנהלים הבית-ספריים שנקבעו מראש ובהתאם לגיל התלמיד.

חט”ב – היציאה משטח ביה”ס ללא ליווי מבוגר אסורה בהחלט עד השעה 12:00.

לאחר השעה 12:00 כל שחרור מביה”ס טעון רישום במזכירות בעקבות אישור הורים.

חט”ע- כל שחרור מביה”ס במהלך יום הלימודים טעון רישום במזכירות בעקבות אישור הורים.

במקרים של שחרור קבוע על פי אילוצי המערכת, יינתן בתחילת השנה טופס אישור לחתימת ההורים.

תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור, כמו כן חל איסור חמור להזמין/להכניס לשטח כל מי שאינו שייך לביה"ס.

אכיפה:

– שיחת בירור.

– דיווח בכתב להורי התלמיד.

– בניית תכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו.

– קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו.

– הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר.

– במקרים חוזרים הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

– דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר.

– במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בין-מקצועית בית-ספרית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בביה”ס או העברתו למסגרת חינוכית אחרת.

ט"ו. שיחה עם תלמידים

כל יציאת תלמיד משיעור (למחנך, לשעת שהיה, ליועצת וכד’) היא באישור מראש של המורה המלמד בלבד. עם החזרה לשיעור על התלמיד להציג בפני המורה אישור מהגורם איתו שוחח.

4. התנהגות בסיכון

א. איסור עישון

– אסור בהחלט לעשן בשטח בית הספר ובמהלך כל פעילות חוץ-בית ספרית.

– השימוש בנרגילה דינו כעישון.

– אסור לצאת משטח בית הספר כדי לעשן.

אכיפה:

– פעולות חובה:

1. שיחת בירור

2. יידוע ההורים

3. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה

– פעולות לפי שיקול דעת הצוות החינוכי:

1. הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.

2 .ביטוי בציון “התנהגות” בתעודה.

3. השעיה ליום אחד.

ב. איסור הבאה ושימוש באלכוהול בשטח בית הספר, בפעילויות פנים וחוץ בית ספריות, בטיולים ובהסעות

– חל איסור חמור על הכנסת משקאות חריפים למוסד החינוך ועל שתייתם.

אכיפה:

– פעולות חובה

1. השעייה מיידית מביה”ס.

2. יידוע ההורים.

3. הטלת מטלה חינוכית הקשורה לתופעה.

4. הזמנת התלמיד בליווי הוריו לשיחה בבית הספר.

5. הורדת הציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

– פעולות לפי שיקול דעת הצוות החינוכי, במקרה של שתיית אלכוהול באופן חוזר בביה”ס ובפעילויותיו:

1. מעורבות מקצועית בשיתוף הורי התלמיד.

2. התניית ההשתתפות בפעילויות בליווי מבוגר או מניעת ההשתתפות.

3. במקרה של הבאת אלכוהול או שתייתו במהלך טיול או בפעילות חוץ-בית-ספרית אחרת: החזרה הביתה ( ע”י הורי התלמיד ובאחריותם).

5. טיפול באירועי אלימות (טבלה ב’ בחוזר מנכ”ל)

א. דוגמאות לאירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח על פי חוק או על פי נוהל:

– אלימות מילולית חמורה (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים, אחר).

– אלימות מילולית בעלת גוון מיני.

– אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, סטירה, מכה).

– חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים.

– הצקות ומעשה בריונות.

טווח התגובה:

– שיחת בירור לאחריה השעיה לטווח שבין 1-8 ימים.

– הורדת ציון בתעודה בסעיף “התנהגות”.

– יידוע ההורים.

– אזהרה.

– שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט.

– אפשרות של העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע על פי החלטת המועצה הפדגוגית.

– בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול (בתכנית תיכלל, בין היתר, תרומה לקהילה, עשייה חינוכית מתקנת כמו הרצאות, לקיחת אחריות בתחום הרלוונטי וכו’).

ב. דוגמאות לאירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח על פי נוהל:

– סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה.

– עברות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה.

– נשיאת מכשירים מסוכנים– אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו’.

– פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט (התחזות, הפצת תכנים פרטיים מביכים, איומים וכו’).

– שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט).

– נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות.

– הפרת כללי ההתנהגות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות במקרים האלה: היעלמות, התנהגות מסכנת את הפרט ואת האחרים, אלימות, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול ובסמים.

טווח התגובה וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר:

1. פעולות חובה להתנהגויות המפורטות בסעיף ב’:

– בית הספר מחויב לפעול להפסקת הפגיעה, לדיווח על האירוע לגורמים האלה: פקיד סעד ו/או משטרה, הפיקוח הכולל והרשות המקומית. יש ליידע את הורי התלמידים המעורבים גם בכתב.

– מנהל בית הספר ישעה את התלמיד לטווח של 5-3 ימים. באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר מהטיול את התלמידים המעורבים, וזאת בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי (החזרת התלמידים ע”י הורי התלמידים ובאחריותם).

– חומרת האירוע תבוא לידי ביטוי בציון בתעודה בסעיף “התנהגות” (יינתן ציון ההתנהגות הנמוך ביותר הנהוג בבית הספר), וכן בהערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור.

2. פעולות לשיקול דעתו של מנהל בית הספר:

– במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו, ישקול מנהל בית הספר התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר (יש להודיע על כך להורים לפחות 10 ימים מראש) או מניעת השתתפות בפעילות עתידית (וקביעת פעילות חלופית לתלמיד).

– באירועים המתרחשים בטיול יוכל מנהל בית הספר להחזיר מן הטיול את התלמידים המעורבים, וזאת בנוסף לטיפול המשמעתי והחינוכי. ( החזרה תבוצע ע”י הורי התלמיד ובאחריותם).

– בכל מקרה שתלמיד יעבור על חוקי המדינה בתחומי בית הספר ו/או בפעילות בית ספרית מחוץ לכתלי ביה”ס הנושא יועבר לטיפול המשטרה.

ג. דוגמאות לאירועי אלימות כלפי צוות ביה”ס שהדיווח עליהם למשטרה / לפקיד סעד נתון לשיקול דעתו של מנהל בית הספר:

1. אלימות מילולית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי:

טווח התגובות וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר:

– תיערך שיחת בירור עם המעורבים.

– הזמנת הורים.

– השעיית התלמיד.

– התלמיד הפוגע יידרש לפעול פעולה מתקנת כלפי העובד הנפגע.

– במקרה של פגיעה מילולית חוזרת של אותו תלמיד תישקלנה דרכי תגובה והרתעה נוספות על אלה שננקטו.

2. אלימות פיזית או פגיעה מינית כלפי הצוות החינוכי ועובדי המוסד החינוכי:

טווח התגובות וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר:

– בכל מקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד בעובד הוראה יש להשעות את התלמיד כתגובה מיידית ולא יאוחר מסוף יום הלימודים. התלמיד הפוגע יושעה לטווח של 8-5 ימים בחינוך העל-יסודי. במקרה של פגיעה פיזית או מינית של תלמיד במורה המועצה הפדגוגית מוסמכת להחליט על העברת התלמיד לכיתה אחרת עם שובו מההשעיה.

– מנהל בית הספר יפנה למפקח הכולל כדי שיכנס ועדה לא יאוחר מ-3 ימים מתאריך התרחשות האירוע, ובאמצעותה תתקבלנה החלטות, לרבות פתיחת הליך להעברת התלמיד למוסד חינוכי אחר.

– במקרה של פגיעת תלמיד באחד מאנשי הצוות החינוכי או בעובד המוסד החינוכי יופעלו כל ההליכים המופעלים במקרה של אלימות חמורה.

ט"ז. ספריית ביה”ס

ספריית ביה”ס עומדת לרשות התלמידים, המורים ועובדי בית הספר.
במקום נמצאת מכונת צילום בתשלום.
הספרייה פתוחה בשעות הבוקר ואחה”צ: בימים א’-ה’ משעה 8:00-16:00, ביום ו’ 8:00-12:30.
בערבי חג ובחופשות תפורסם הודעה על מועדי פתיחת הספרייה.